תקנון לאתר "תנועת תרבות"


אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של עמותת "תנועת תרבות" (ע"ר) 580471118.
כל שימוש באתר מהווה הסכמה לנהוג בהתאם ובכפוף לתקנון זה. אנא קראו את הוראות התקנון בעיון. אם אינכם מסכימים לתנאי התקנון, אנא הימנעו משימוש באתר זה.
המידע באתר זה נועד להביא לידיעת המשתמש באתר מידע על פעולות העמותה והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור.
כמו כן, באתר זה ניתן לתרום לעמותה וכן לרכוש מוצרים המוצעים למכירה. העמותה מאפשרת לתרום כספים ולרכוש מוצרים המוצעים למכירה באמצעות אתר זה לטובת העמותה ומטרותיה, וזאת בדרך נוחה ומהירה.
התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס בהתאם לסעיף 46א' לפקודת מס הכנסה. בכל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
התרומה מוגבלת מעל לגיל 18.
העמותה מחזיקה באישור משלטונות המס כמתחייב בחוק, ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.
הרשאים לתרום או לרכוש מוצרים באמצעות אתר זה הינם מי שכשירים לבצע פעולות משפטיות על פי חוק בלבד.
אתר זה מאפשר תרומה או תשלום באמצעות כרטיס אשראי. בעת התשלום, תתבצע בדיקת הכרטיס אל מול חברת האשראי. המשתמש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, אם התקבלה או נדחתה.
אתר זה מאובטח בהתאם לתקנים הנדרשים. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.
לצורך שינוי פרטי חיוב או ביטול הפעולה באמצעות האתר, יש לפנות לעמותה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת הפעולה, וזאת באחד מאמצעי הקשר הבאים:

משרדי התנועה: 0722615550
פקס: 0722615549
משלוח דואר רשום בלבד: ת.ד 2539 כתובת: קרן היסוד 24, עפולה
מייל: office@tarbutmovement.org

שינוי או ביטול הפעולה יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנותיו, ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחוייב המשתמש בעמלה כאמור.
חל איסור מוחלט לתת פרטים כוזבים. פעולה כזו הינה עבירה פלילית ועשויה לגרור הליכים משפטיים כנגד המשתמש.
העמותה תהא רשאית למנוע מהמשתמש מלבצע תרומה או מרכישת מוצר המוצע למכירה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
המשתמש מסר בעת השימוש באתר פרטים שגויים במתכוון;
המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות האתר.
העמותה תהא רשאית לעשות שימוש במידע אישי של המשתמש לצרכיה הפנימיים בלבד, והיא מתחייבת שלא לעשות שימוש כזה אם יתבקש הדבר על ידי המשתמש במפורש ובכתב.
העמותה לא תחשב כפוגעת בפרטיות המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו, שנובע משימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ותקשורת מחשבים.
העמותה אינו חולקת מידע אישי של המשתמש עם גוף שלישי כלשהו, למעט במקרה שבו תידרש לכך העמותה במסגרת הליך חוקי ובכפוף לכל דין.
העמותה ומי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו כתוצאה משימוש באתר זה, או בגין שימוש בלתי חוקי שיעשה על ידי משתמש באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטת העמותה.
הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך ורק על מנת להקל על המשתמש ואין העמותה נושא באחריות כלשהי משימוש שנעשה באתרי צד שלישי, לרבות בגין מצג או הסתמכות על מידע המופיע בהם.
תקנון זה כפוף לדיני מדינת ישראל, וכל מחלוקת בעניינו יובאו בפני הערכאות המשפטיות המוסמכות בתל אביב-יפו.
התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד